Algemene Voorwaarden Stichting Blokzijl Klassiek

De website van Blokzijl Klassiek is erop gericht de besteller van abonnementen en/of toegangsbewijzen zo efficiënt, veilig en snel als mogelijk te informeren en te helpen bij het verkrijgen van abonnementen, vriendenpassen c.q. losse kaarten als toegangsbewijzen voor door Blokzijl Klassiek georganiseerde evenementen.

Artikel 1 – Definities

1.1. Onder Blokzijl Klassiek wordt verstaan de Stichting Blokzijl Klassiek, KVK nummer 0506 2982, statutair gevestigd Rietvink 6, 8356 DR Blokzijl.
1.2. Onder koper wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie Blokzijl Klassiek een
koopovereenkomst voor een toegangsbewijs aangaat.
1.3. Abonnementhouder: ieder natuurlijke of rechtspersoon die van Blokzijl Klassiek een abonnement of vriendenpas heeft gekocht tot het bijwonen van concerten.
1.4. Koper van losse kaarten: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij Blokzijl Klassiek een losse kaart koopt of heeft gekocht tot het bijwonen van een concert.

Artikel 2 – Bestellingen/toegangsbewijzen

2.1. Abonnementen, vriendenpassen en losse kaarten dienen te worden besteld en betaald op de wijze zoals aangegeven in de Seizoensbrochure van het betreffende seizoen en op de website.
Indien door Blokzijl Klassiek bepaalde betaalmogelijkheden voor een koper van een abonnement, vriendenpas of losse kaarten niet haalbaar zijn kan in overleg met Blokzijl Klassiek een andere betaalmogelijkheid worden overeengekomen.
2.2. Het risico van verlies of diefstal van een toegangsbewijs, abonnement of vriendenpas is voor rekening van de houder c.q. koper van het abonnement, vriendenpas c.q. koper van losse kaarten. Het staat ter beoordeling van Blokzijl Klassiek of aan de houder van het abonnement, vriendenpas c.q. koper van losse kaarten een duplicaat toegangsbewijs wordt verstrekt.
De hieruit voortvloeiende kosten dienen door de houder van het abonnement, vriendenpas of losse kaart aan Blokzijl Klassiek te worden voldaan.
2.4. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geruild of teruggegeven. Ook indien van het
toegangsbewijs geen gebruik is gemaakt heeft de houder van het abonnement, vriendenpas of van losse kaarten geen recht op restitutie van het entreegeld of op enige andere vergoeding.

Artikel 3 – Levering van abonnementen, vriendenpassen en losse kaarten

Nadat de bestelling via de website of via de Seizoenbrochure is bevestigd en betaling volgens een van de betaalmethoden door Blokzijl Klassiek is ontvangen zullen de e-tickets (losse kaarten) per mail worden verzonden c.q. de abonnementen en vriendenpassen per post .

Artikel 4 – Gegevens van de houder van een abonnement, vriendenpas en losse kaart

4.1. Gegevens met betrekking tot de houder van een abonnement, vriendenpas en losse kaarten, waaronder de gegevens met betrekking naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele bankgegevens die door BK worden geregistreerd in verband met de verkoop van de abonnementen, vriendenpassen en losse kaarten worden opgenomen in een registratie. Indien de houder, koper van abonnementen, vriendenpassen of losse kaarten geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen dan moet dit schriftelijk aan Blokzijl Klassiek worden aangegeven. De door Blokzijl Klassiek geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de houder c.q. koper te informeren over de concerten en zullen niet aan derde partijen worden verstrekt noch ter inzage gegeven.
4.2. Betalingen door middel van I-Deal vinden plaats via een beveiligde website.
De betalingsgegevens van koper worden versleuteld en zijn daarmee beveiligd tegen misbruik. Voor online betalingen maakt Blokzijl Klassiek slechts gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.
4.3. Voor de persoonsgegevens – indien en voor zover voor de aanschaf van abonnementen, vriendenpassen of losse kaarten of vanwege enige andere aanleiding persoonsgegevens van de koper zullen worden verkregen en/of bewaard- geldt dat Blokzijl Klassiek een bewerker is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Blokzijl Klassiek zal de gegevens juist, nauwkeurig, toereikend, ter zake dienend behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan als aangegeven.

Artikel 5 – Tijdens het verblijf in het gebouw

5.1. Gedurende zijn/haar verblijf in het gebouw van de concertuitvoering dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband tevens gehouden de door functionarissen van Blokzijl Klassiek of daartoe aangewezen derden van het gebouw waarin het evenement plaatsvindt gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.
5.2. Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blokzijl Klassiek foto-, video-, film- geluids- en andere opnameapparatuur bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitvoerende musici te gebruiken.
5.3. De indeling van het stoelenplan en toewijzing van plaatsen in de ruimte waar het evenement plaatsvindt staan uitsluitend ter beoordeling van Blokzijl Klassiek en worden door Blokzijl Klassiek vastgesteld.
5.4. Uit respect voor musici en overige bezoekers dienen gedurende een uitvoering van een concert mobiele telefoons op “stil” te staan.
5.5. Het is te allen tijde verboden in het gebouw van de uitvoering te roken.

Artikel 6 – Programma wijzigingen

Eventuele wijzigingen in het aangekondigde programma geven geen recht op restitutie. Voor actuele programma informatie verwijzen wij naar de website van Blokzijl Klassiek.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Voor schade ontstaan als gevolg van door Blokzijl Klassiek en/of derden aan bezoeker gedane mededelingen of andere vormen van informatie is Blokzijl Klassiek nimmer aansprakelijk, behoudens indien er voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of
gevolg van grove schuld van Blokzijl Klassiek.
7.2. In geen enkel geval is Blokzijl Klassiek gehouden tot een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of indien dat meer is,
b. het door de verzekeraar van Blokzijl Klassiek aan Blokzijl Klassiek ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 8 – Terugbetalen en omruilen van ticket

8.1. De koper van een abonnement, vriendenpas of losse kaarten dient zijn bestelling goed te controleren alvorens deze aan Blokzijl Klassiek te verzenden.
8.2 Nadat de reservering is bevestigd is het niet toegestaan de eenmaal gekochte tickets te retourneren of te annuleren.
8.3. Indien een voorstelling wordt geannuleerd of de datum wordt gewijzigd, kan koper de kaartjes bij Blokzijl Klassiek inleveren en zal koper het aankoopbedrag van de kaartjes retour ontvangen. Houders van een abonnement c.q. vriendenpas ontvangen op hun verzoek naar evenredigheid een deel van hun oorspronkelijke betaling terug. Deze regeling geldt niet indien de annulering of wijziging een gevolg is van door de Overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, handelsmerken, film(fragmenten) en afbeeldingen op de site en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn exclusief eigendom van Blokzijl Klassiek en/of derde rechthebbenden. Zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Blokzijl Klassiek is het de koper van een abonnement, vriendenpas of losse kaart, of enige andere derde niet toegestaan de inhoud van deze site te kopiëren, te verzenden, te verspreiden of te laten circuleren, of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden.

Artikel 10 – Wijziging voorwaarden

Blokzijl Klassiek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan direct in na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website en zijn alsdan uitsluitend van
toepassing op vanaf het tijdstip van plaatsing nieuw te sluiten overeenkomsten.

Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1. Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Blokzijl Klassiek en de bezoeker dienen binnen 30 dagen nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk of per email Blokzijl Klassiek te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclamering die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
11.2. Blokzijl Klassiek onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk of per email binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op de overeenkomst tussen koper en Blokzijl Klassiek is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen koper en
Blokzijl Klassiek voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle onverminderd het recht op hoger beroep of cassatie.

Aldus vastgesteld op 1 februari 2018.

Stichting Blokzijl Klassiek