Beleid Stichting Blokzijl Klassiek

De Stichting heeft een actueel beleidsplan dat in de Bestuursvergadering van 30 oktober 2016 is goedgekeurd. In het hieronder staande zijn de belangrijkste uitgangspunten en activiteiten uit dat plan opgenomen.

Doelstelling

De Stichting Blokzijl Klassiek is op 23 december 1998 bij notariële akte opgericht en heeft als doelstelling het organiseren van klassieke concerten te Blokzijl. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Blokzijl Klassiek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 05062982.
Op grond van de inhoud van de statuten en de invulling van de doelstelling is de Stichting Blokzijl Klassiek door de Belastingdienst erkend als een ‘culturele ANBI instelling’. De Stichting is onder RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 807570412 ingeschreven in het register voor erkende culturele instellingen.

Uitgangspunten van de Stichting

Blokzijl Klassiek heeft als statutaire doelstelling (artikel 2) het organiseren van klassieke concerten te Blokzijl, alsmede andere culturele activiteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Met deze doelstelling beoogt Blokzijl Klassiek de leefbaarheid van het platteland in de Kop van Overijssel te vergroten door een aanbod van hoogwaardige klassieke muziek binnen bereik van de bewoners te brengen. Met haar werk slaagt de Stichting er al meer dan 20 jaar in om op constant hoog niveau klassieke muziek naar de regio te halen. De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Eventuele batige saldi uit de activiteiten zullen steeds ten goede komen aan de doelstelling. Conform artikel 12 van de statuten zal een eventueel batig saldo bij liquidatie ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Uitvoering van het beleid

 • Organiseren klassieke concerten, die plaatsvinden in de Grote Kerk van Blokzijl.
 • Aantrekken van uitvoerende musici
 • Het promoten van de concerten
 • Verzorgen van publiciteit
 • Het actueel en op niveau houden van de website
 • Sponsorwerving
 • Abonnementen- en kaartverkoop

Inkomsten

 • Abonnementen en losse kaartverkoop
 • Vrienden van Blokzijl Klassiek
 • Sponsoring
 • Subsidies
 • Periodieke schenkingen

Schenken met belastingvoordeel

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid een periodieke schenking aan Blokzijl Klassiek te doen. De Stichting Blokzijl Klassiek is door de Belastingdienst erkend als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN nummer: 807570412) en dat geeft uw gift een mooi fiscaal voordeel. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven. Voor een minimumbedrag per periodieke schenking van 200 euro per jaar per persoon heeft u dan bij concerten dezelfde rechten als een sponsor en dus ook een gereserveerde plaats. De Belastingdienst eist een minimumtermijn van 5 jaar. De penningmeester (a.vddussen@blokzijlklassiek.nl) kan u de benodigde documenten van de Belastingdienst doen toekomen en u mee informatie geven. Zie ook de website van de Belastingdienst.

Sponsoring

Met ruim 2.000 bezoekers per jaar biedt de Stichting een aantrekkelijk platform voor bedrijven om als sponsor bij de activiteiten en de uitstraling daarvan betrokken te zijn.

Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting bestaat uitsluitend uit financiële activa in de vorm van een bankrekening en spaarrekening. De Stichting heeft geen andere activa en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en om aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. In artikel 6 en artikel 7 van de statuten van de Stichting zijn taken en bevoegdheden alsmede de vertegenwoordiging van de Stichting door het Bestuur opgenomen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting en geen persoon kan beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen. Jaarlijks laat de Stichting door een extern accountantskantoor een staat van baten en lasten (jaarrekening) opmaken die een getrouw beeld geeft van de financiële situatie.

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur ontvangen conform artikel 3.5 geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Overige informatie

De Stichting Blokzijl Klassiek hanteert de Governance Code Cultuur en onderstreept daarmee haar streven naar een bestuur volgens duidelijk vastgelegde en maatschappelijk aanvaarde beginselen.
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften door een externe accountant en staat op de website. Zie: