Beleidsplan Stichting Blokzijl Klassiek

In onderstaand beleidsplan legt de Stichting het actuele beleid vast. Dit Beleidsplan is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 30 oktober 2016.

Doelstelling

De Stichting Blokzijl Klassiek is op 23 december 1998 bij notariële akte opgericht en is een erkende ANBI instelling. Op grond van de inhoud van de statuten en de invulling van de doelstelling is de Stichting Blokzijl Klassiek een ‘culturele instelling’ en heeft als doelstelling het organiseren van klassieke concerten te Blokzijl. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Uitgangspunten van de Stichting

Blokzijl Klassiek heeft als statutaire doelstelling (artikel 2) het organiseren van klassieke concerten te Blokzijl, alsmede andere culturele activiteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Met deze doelstelling beoogt Blokzijl Klassiek de leefbaarheid van het platteland in de Kop van Overijssel te vergroten door een aanbod van hoogwaardige klassieke muziek binnen bereik van de bewoners te brengen. De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Eventuele batige saldi uit de activiteiten zullen steeds ten goede komen aan de doelstelling. Conform artikel 12 van de statuten zal een eventueel batig saldo bij liquidatie ten goede komen aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Activiteiten

 • Organiseren klassieke concerten, die plaatsvinden in de Grote Kerk van Blokzijl.
 • Aantrekken van uitvoerende musici
 • Het promoten van de concerten
 • Verzorgen van publiciteit
 • Het actueel en op niveau houden van de website
 • Sponsorwerving
 • Abonnementen- en kaartverkoop

Inkomsten

 • Kaart- en abonnementverkoop
 • Vrienden van blokzijl
 • Sponsoring
 • Subsidies

Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting bestaat uitsluitend uit financiële activa in de vorm van een bankrekening en spaarrekening. De Stichting heeft geen andere activa. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en om aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. In artikel 6 en artikel 7 van de statuten van de Stichting zijn taken en bevoegdheden alsmede de vertegenwoordiging van de Stichting door het Bestuur opgenomen. De vertegenwoordigings bevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting en geen persoon kan beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen. Jaarlijks laat de Stichting door een extern accountantskantoor een staat van baten en lasten (jaarrekening) opmaken die een getrouw beeld geeft van de financiële situatie.

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur ontvangen conform artikel 3.5 geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Overige informatie

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening van de Stichting wordt opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften door een externe accountant en staat op de website. Zie Jaarrekening Kamer van Koophandel: 5062982 RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 807570412. Bij ontbinding van de Stichting wordt een batig saldo besteed ten behoeve van een ANBI stichting met een gelijksoortige doelstelling.